ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് അഡാപ്റ്റർ

  • SC/APC ഡ്യുപ്ലെക്സ് സിംപ്ലക്സ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് അഡാപ്റ്റർ

    SC/APC ഡ്യുപ്ലെക്സ് സിംപ്ലക്സ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് അഡാപ്റ്റർ

    ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ അഡാപ്റ്റർ (ഫ്ലേഞ്ച് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു), ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ചലിക്കുന്ന കണക്ടറിൻ്റെ കേന്ദ്രീകൃത കണക്ഷൻ ഭാഗമാണ്, രണ്ട് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് ലൈനുകൾക്കിടയിൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കണക്ടറുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനോ ബന്ധിപ്പിക്കാനോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ ഉപകരണം.ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് അഡാപ്റ്ററുകൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കണക്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, സാധാരണ ഉപയോഗം കേബിൾ ഫൈബർ കണക്ഷനിലേക്ക് ഒരു കേബിൾ നൽകുക എന്നതാണ്.

    രണ്ട് കണക്ടറുകൾ കൃത്യമായി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് അഡാപ്റ്റർ പ്രകാശ സ്രോതസ്സുകളെ പരമാവധി കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും നഷ്ടം കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു.അതേ സമയം, ഫൈബർ കേബിൾ അഡാപ്റ്ററിന് കുറഞ്ഞ ഇൻസെർഷൻ നഷ്ടം, നല്ല കൈമാറ്റം, പുനരുൽപാദനക്ഷമത എന്നിവയുണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം (ഒഡിഎഫ്), ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, മികച്ച പ്രകടനവും സ്ഥിരവും വിശ്വസനീയവുമാണ്.